سفرنامه دبی

سفرنامه مهدی فرهادی در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۴۰۰